Regulamin dotyczący pakietów wycieczek firmy Florida Beach Camps Corp.

Poniższe warunki regulują stosunek umowy między organizatorem wycieczek (zwanym dalej „organizatorem”) a podróżnym przy zakupie pakietu wycieczki.

1. Warunki wstępne

1.1 Co to jest pakiet wycieczki?
1.1.1. „Pakiet wycieczki” to umowa, która została założona przed zawarciem umowy i która składa się z:

  • transport i
  • zakwaterowanie lub
  • jedna z tych usług w połączeniu z usługą turystyczną, która stanowi nieistotną część umowy, która nie jest pomocnicza w stosunku do transportu lub zakwaterowania.

1.1.2 Ponadto wymaga się, aby umowa trwała dłużej niż 24 godziny lub obejmowała nocleg i była sprzedawana lub oferowana do sprzedaży w cenie włącznie lub w odrębnych cenach, które są ze sobą powiązane.

1.2 Ogólne obowiązki podróżnego
1.2.1. Podróżny jest odpowiedzialny za zapewnienie, że posiada pełny i ważny paszport oraz wszelkie inne wymagane dokumenty do podróży oraz, w razie potrzeby, wizy i niezbędne szczepienia.
1.2.2 W przypadku wszystkich lotów objętych pakietem wycieczki, podróżny musi zakończyć odprawę zgodnie z planem podróży lub innymi instrukcjami.
1.2.3. Podróżny musi przestrzegać przepisów podanych przez organizatora lub dotyczących usług objętych pakietem wycieczki, takich jak hotele, lotniska, środki transportu itp.
1.2.4. Podróżny powinien zawsze zachowywać się tak, aby nie szkodzić innym towarzyszom podróży. Rażące naruszenie może spowodować, że podróżny zostanie wykluczony przez organizatora lub jego przedstawiciela z dalszego udziału w wycieczce. W takich przypadkach podróżny powinien sam zorganizować transport do domu, a także zapłacić wszystkie koszty z tym związane.
1.2.5. Przy zawieraniu umowy podróżny powinien powiadomić organizatora o swoim obywatelstwie, w tym o posiadaniu paszportu szwedzkiego lub zagranicznego oraz o podwójnym obywatelstwie, aby organizator mógł wypełnić swój obowiązek poinformowania podróżnego o wszelkich wymaganiach wizowych i paszportowych. Obowiązek organizatora informowania o wymaganiach wizowych i paszportowych ma zastosowanie wyłącznie do obywateli EOG.
1.2.6. Podróżny powinien niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokładnie przejrzeć potwierdzenie, bilety i inne dokumenty podróży oraz sprawdzić, czy dane szczegółowe zgadzają się z tym, co zostało uzgodnione i czy wszystkie imiona i nazwiska są zapisane w taki sam sposób, jak w paszporcie. Organizator musi zostać natychmiast powiadomiony o wszelkich błędach.
1.2.7. Podróżny powinien niezwłocznie powiadomić organizatora o każdej zmianie adresu, adresu e-mail, numeru telefonu lub innych informacji mających wpływ na możliwość kontaktu organizatora z podróżnym.
1.2.8. Podróżny powinien postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez organizatora w celu ponownego potwierdzenia lotów, które są zawarte w indywidualnych podróżach i pakietach wycieczek bez przewodnika. Brak ponownego potwierdzenia oznacza, że dana firma lotnicza ma prawo do korzystania z zarezerwowanych miejsc, a podróżny może stracić prawo do korzystania z pozostałych lotów.
1.2.9. Podróżny powinien stale aktualizować informacje o miejscach i czasie odlotów. On lub ona powinna, na przykład, natychmiast po przybyciu na lotnisko sprawdzić ekrany informacyjne i skontaktować się z personelem lotniska, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące terminalu lub wyjścia, z którego odlatuje samolot. Dane te są często zmieniane i pozostają poza kontrolą organizatora.
1.2.10. Jeśli podróżny nie przestrzega powyższych obowiązków, nie może zgłaszać żadnych roszczeń, które mogłyby mieć wpływ na organizatora, detalistę lub podwykonawcę pakietu wycieczki za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przez podróżnego tych obowiązków.
1.2.11. Głównym podróżnym jest osoba, która rezerwuje podróż, a tym samym zawiera umowę z organizatorem. Główny podróżny jest odpowiedzialny za uregulowanie płatności całej rezerwacji. Wszystkie zmiany lub anulacje powinny być dokonywane przez głównego podróżnego. Wszelkie zwroty po anulowaniu są dokonywane głównemu podróżnemu. Główny podróżny powinien przekazać organizatorowi prawidłowe dane kontaktowe, aby organizator mógł mu przekazać ważne informacje. Główny podróżny powinien przekazać wszelkie informacje od organizatora innym podróżnym.

1.3 Ceny i uzgodnione usługi
1.3.1. Informacje zawarte w broszurach i katalogach, w tym w internecie, są zawarte w umowie. Informacje są wiążące dla organizatora, chyba że wyraźnie zaznaczył to w katalogu lub broszurze, że zastrzegł sobie prawo do wprowadzania zmian, a podróżny otrzymał informacje o takich zmianach przed zawarciem umowy.
1.3.2. Podróżny powinien zapłacić cenę wycieczki nie później niż w terminie wskazanym w umowie. Organizator ma prawo zażądać depozytu w momencie zawarcia umowy. Jeśli pełna cena podróży nie została zapłacona w momencie zawarcia umowy, pozostała kwota powinna zostać zapłacona w terminie wskazanym przez organizatora.
1.3.3. Cena powinna być podana w taki sposób, aby cena całej podróży była wyraźnie pokazana. Obejmuje to wszystkie usługi zawarte w umowie oraz wszystkie obowiązkowe dodatki, podatki i opłaty.
1.3.4. W miejscu docelowym mogą pojawić się opłaty lotniskowe, opłaty za wejście i inne opłaty lokalne, w przypadku których nie jest możliwe zażądanie płatności w momencie zawarcia umowy, ponieważ są one zależne od lokalnych przepisów lub od faktu, że są świadczone dodatkowe usługi, które nie są zawarte w umowie.
1.3.5 O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena wycieczki opiera się na zakwaterowaniu we wspólnym pokoju dwuosobowym. Jeśli zakwaterowanie jest pożądane tylko dla jednej osoby, organizator ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za pokój jednoosobowy, niezależnie od tego, czy ma to miejsce po zawarciu umowy, czy też wynika z późniejszego nieprzewidzianego zdarzenia, np. że inny podróżny jest chory. Wszelkie prośby o dodanie pojedynczego pokoju zostaną zafakturowane podróżnemu natychmiast po otrzymaniu przez organizatora informacji o lub stwierdzenia przez niego w inny sposób, że nastąpiła zmiana.
1.3.6. Podróż łącząca lub specjalna umowa jest zawarta w umowie tylko wtedy, gdy zostały one sprzedane lub zaoferowane do sprzedaży wraz z umową główną w cenie obejmującej lub w oddzielnych cenach, które są ze sobą powiązane.
1.3.7. Special services/performances, at the request of the traveller are included in the contract only if these have been expressly confirmed by the organizer.
1.3.8. Jeśli w ramach pakietu wycieczki niezbędna jest minimalna liczba uczestników do zorganizowania wycieczki, materiały marketingowe organizatora powinny jasno wskazywać, ilu uczestników jest potrzebnych do wycieczki wraz z datą, kiedy podróżny najpóźniej powinien otrzymać powiadomienie, że podróż się nie odbędzie. Jeśli minimalna liczba uczestników wymagana do wycieczki nie zostanie osiągnięta, organizator ma prawo anulować podróż. W takim przypadku podróżny nie ma prawa do odszkodowania.
1.3.9. Przed zawarciem umowy organizator powinien poinformować podróżnego o wymogach wizowych i paszportowych oraz przepisach zdrowotnych, które będą obowiązywać w trakcie wycieczki.
1.3.10. Obowiązek organizatora informowania o wymogach wizowych i paszportowych ma zastosowanie wyłącznie do obywateli państw w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeśli podróżny nie jest obywatelem takiego stanu, jest on sam odpowiedzialny za ustalenie wszelkich obowiązujących wymogów wizowych i paszportowych.
1.3.11. Przed zawarciem umowy, organizator powinien poinformować podróżnego o możliwości zawarcia ubezpieczenia podróżnego i / lub ochrony ubezpieczeniowej przed ewentualnym anulowaniem. Jeśli organizator oferuje ochronę ubezpieczeniową na wypadek anulowania rezerwacji i jeśli podróżny chce ją wykupić za pośrednictwem organizatora, podróżny musi powiadomić o tym organizatora nie później niż w trakcie zawierania umowy na zakup pakietu wycieczki. Ubezpieczenie od anulowania nie może zostać dodane po zawarciu umowy.

1.4 Zawarcie umowy
1.4.1. Umowa jest wiążąca dla obu stron, gdy organizator potwierdził pisemnie zamówienie podróżnego. Organizator powinien niezwłocznie potwierdzić zamówienie podróżnego.
1.4.2. Organizator może jednak zdecydować, że umowa jest wiążąca dla obu stron, gdy organizator potwierdził pisemnie zamówienie podróżnego, a podróżny zapłacił depozyt w uzgodnionym terminie lub, jeśli nie jest wymagany depozyt, cenę całości podróży zgodnie z instrukcjami organizatora. Takie postanowienie powinno być wyraźnie widoczne w warunkach rezerwacji organizatora.
1.4.3. Jeśli podróżny nie dokona płatności zgodnie z umową, organizator ma prawo anulować umowę. W przypadku takiego unieważnienia organizator ma prawo do zapłaty kwoty, którą podróżny powinien był zapłacić, jeśli podróżny anulował podróż zgodnie z warunkami organizatora dotyczącymi anulowania.

2. Zmiany w umowie

2.1 Zmiany cen
2.1.1. Jeśli podniosą się koszta dla organizatora po zawarciu umowy zgodnie z punktem 1.4, która stała się wiążąca dla stron, organizator może podnieść cenę wycieczki o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztów, jeśli są one spowodowane:

  • zmianami kosztów transportu, w tym cen paliwa,
  • zmianami w podatkach, opłatach celnych lub opłatach albo opłatach za niektóre usługi, takie jak opłaty lotniskowe, portowe, za lądowanie i opłaty za start lub
  • zmianami kursów wymiany stosowanych przy obliczaniu ceny za pakiet wycieczki.

2.1.2. W takich przypadkach cena może zostać podniesiona o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztów, której organizator podlega w celu realizacji umowy. Jeśli np. koszty, zgodnie z pozycją 2.1.1., są zwiększane o 20 € (euro) dla każdego podróżnego, cena może zostać zwiększona o tę samą kwotę.
2.1.3. Prawo do podwyższenia ceny zgodnie z powyższym istnieje tylko wtedy, gdy wzrost kosztów przekracza 100 SEK.
2.1.4. Ceny nie można podnosić w ciągu ostatnich 20 dni przed uzgodnioną datą wyjazdu. Organizator powiadomi podróżnego o zmianach ceny tak szybko, jak to możliwe.
2.1.5. W odpowiedni sposób cena podróży zostanie zmniejszona, jeśli koszty organizatora spadną z tych samych powodów, jakie wskazano powyżej, wcześniej niż 20 dni przed uzgodnioną datą wyjazdu. W przypadku obniżenia kosztów cena zostanie obniżona tylko wtedy, gdy redukcja kosztów przekroczy 20 EUR (euro).

2.2 Przeniesienie pakietu wycieczki
2.2.1. Podróżny ma prawo przenieść wycieczkę na inną osobę. Warunkiem jest jednak, aby osoba, na którą został przeniesiony pakiet wycieczki, spełniała niezbędne warunki i wymagania wskazane przez organizatora za udział w pakiecie wycieczki. Prawo do przeniesienia wycieczki może być w całości lub w części ograniczone przez organizatora, jeśli przeniesienie nie jest możliwe z powodu warunków podanych przez podwykonawcę. Jeśli np. bilet lotniczy zgodny z warunkami linii lotniczej nie może zostać przeniesiony, przeniesienie wycieczki oznacza, że podróżny nie otrzyma zwrotu biletu lotniczego, a osoba, na którą pakiet wycieczki został przeniesiony, musi kupić nowy bilet lotniczy. Ograniczenia prawa do przeniesienia wycieczki są zawsze wyraźnie widoczne w umowie.
2.2.2. Podróżny i osoba, na którą został przeniesiony pakiet wycieczki, są odpowiedzialni solidarnie za kwotę, która pozostaje do zapłaty za wycieczkę i za wszystkie dodatkowe koszty poniesione w związku z przeniesieniem. Ponadto organizator ma prawo do rozsądnej rekompensaty za dodatkową pracę związaną z transferem.

2.3 Zmiany po zawarciu umowy
2.3.1 Zmiany przed wyjazdem na wniosek podróżnego
2.3.1.1 W przypadku zmian po zawarciu umowy dotyczących daty wycieczki, jej miejsca docelowego, hotelu, uczestników wycieczki itp., organizator ma prawo, oprócz zapłaty za rzeczywiste koszty związane z wprowadzeniem zmian, naliczyć opłatę administracyjną.
2.3.1.2. Po zawarciu umowy często wprowadzenie zmian w uzgodnionych usługach nie jest możliwe. Może to dotyczyć np. rejsów, biletów lotniczych i pokojów hotelowych i są one wskazane w umowie. Dlatego w przypadku zmiany, podróżny nie ma prawa do zwrotu tej części ceny za pakiet wycieczki, która obejmuje koszty tych usług.
2.3.2 Zmiany organizatora lub anulowanie przed wyjazdem
2.3.2.1. Jeśli organizator jest zmuszony do odwołania podróży lub nie może ona zostać zrealizowana zgodnie z ustaleniami, podróżny zostanie o tym poinformowany tak szybko, jak to możliwe.
2.3.2.2. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku zmian lub odchyleń, które mogą być uznane dla podróżnego za mało istotne.
2.3.2.3. Jeśli zmiana oznacza zmniejszenie wartości finansowej podróży, podróżny ma prawo do obniżki w cenie.
2.3.2.4. Jeśli zmiany dokonane przez organizatora w umowie są znaczące lub jeśli wycieczka zostanie anulowana z innej przyczyny niż z przyczyny podróżnego, on/ona może:

  • anulować umowę i odzyskać całą kwotę, którą zapłacił zgodnie z umową, lub
  • uczestniczyć w innym pakiecie wycieczki, jeśli organizator może taką zaoferować.

2.3.2.5. Podróżny powinien powiadomić organizatora o swoim wyborze w rozsądnym czasie po otrzymaniu wiadomości o zmianie lub odwołaniu wycieczki.
2.3.2.6 Jeśli wycieczka rekompensacyjna ma niższą wartość niż pierwotny pakiet wycieczki, organizator zwróci podróżnemu różnicę w cenie.
2.3.3 Zmiany organizatora po wyjeździe
2.3.3.1. Mogą wystąpić okoliczności oznaczające, że organizator po wyjeździe nie może zapewnić części uzgodnionych usług. W takim przypadku organizator oferuje rozwiązanie dotyczące wyrównania.
2.3.3.2. W przypadku niektórych pakietów wycieczek, ze względu na ich szczególny charakter, trudno jest przewidzieć dokładną procedurę. Zmiany warunków naturalnych, zmiany drogi, wydarzenia polityczne itp. mogą oznaczać, że organizator jest zmuszony do zmiany planu podróży. W takim przypadku organizator, jeśli to możliwe, zaoferuje wyrównanie. Jeśli zmiana oznacza pogorszenie dla podróżnego, może on mieć prawo do odszkodowania i / lub obniżenia ceny.
2.3.3.3. Jeśli zmiany w uzgodnionych usługach, jak wskazano w 2.3.3.1 lub 2.3.3.2, są spowodowane okolicznościami niezależnymi od organizatora, których nie mógł rozsądnie przewidzieć w momencie zawarcia umowy i których konsekwencji nie mógł racjonalnie uniknąć lub przezwyciężyć, podróżny nie ma prawa do odszkodowania. Jeżeli zmiany są spowodowane przez podwykonawcę, którego zaangażował organizator, organizator jest wolny od odpowiedzialności za odszkodowanie tylko wtedy, gdy wynika to z okoliczności pozostających poza kontrolą podwykonawcy.

3 Rozwiązanie umowy

3.1 Anulowanie pakietu wycieczki przez podróżnego – warunki ogólne
3.1.1. Anulowanie podróży przez podróżnego odbywa się w sposób wskazany w umowie. O ile nie wskazano inaczej, odwołanie następuje pisemnie. Organizator powinien zostać powiadomiony pisemnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@floridabeachcamps.com
3.1.2. Podróżny ma prawo do anulowania pakietu podróży. Organizator ma prawo do odszkodowania za wszelkie koszty poniesione w związku z anulowaniem. Organizator może w swoich dodatkowych warunkach podać uzasadnione standardowe opłaty za anulowanie, w oparciu o czas anulowania. Jeśli organizator nie określi standardowych opłat za anulowanie, podróżny ma prawo do zwrotu ceny pakietu podróży pomniejszonej o koszty, które organizator jest zobowiązany zapłacić. Organizator na żądanie podróżnego przekaże mu/jej pisemną kalkulację odszkodowania.
3.1.3 W przypadku usług zawartych w pakiecie wycieczki obowiązują warunki określone w pkt 3.1.4 – 3.1.7.
3.1.4 W przypadku anulowania rezerwacji na więcej niż 60 dni przed datą wyjazdu podróżny zapłaci 10% ceny wycieczki.
3.1.5 W przypadku anulowania rezerwacji na 60 do 31 dni przed datą wyjazdu podróżny zapłaci 25% ceny wycieczki.
3.1.6 W przypadku anulowania rezerwacji na 15 dni przed datą wyjazdu podróżny zapłaci 50% ceny wycieczki.
3.1.7 Jeśli anulowanie rezerwacji nastąpi na mniej niż 15 dni przed wyjazdem, podróżny zapłaci całą cenę wycieczki.

3.2 Prawo podróżnego i organizatora do anulowania umowy z powodu siły wyższej
3.2.1. Zarówno organizator, jak i podróżny mają prawo do anulowania umowy, jeżeli po zawarciu umowy przez obie strony, w miejscu docelowym, niedaleko tego miejsca lub wzdłuż planowanej trasy podróży nastąpi klęska żywiołowa, akt wojny, strajk generalny lub inne niepokojące wydarzenie, które ma istotny wpływ na wykonanie wycieczki lub warunki w miejscu docelowym w czasie, gdy wycieczka ma być przeprowadzona. Jeśli organizator lub podróżny anuluje umowę za pomocą niniejszego regulaminu, podróżny nie ma prawa do odszkodowania.
3.2.2 Ocena, czy wydarzenie będzie uważane za takie wydarzenie, jak wskazano w punkcie 3.2.1, zostanie dokonane z uwzględnieniem oficjalnych oświadczeń władz szwedzkich i międzynarodowych. Zalecenie szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby nie podróżować do danego miejsca przeznaczenia uważa się za takie wydarzenie.
3.2.3. Podróżny nie ma prawa do anulowania zgodnie z punktem 3.2.1, jeśli wiedział w momencie zawarcia umowy, że takie niepokojące zdarzenie, o którym mowa w tym punkcie, istniało lub jeśli wydarzenie było ogólnie znane.
3.2.4. Jeśli podróżny nie jest uprawniony do anulowania wycieczki zgodnie z punktem 3.2.1, ale mimo to anuluje, zastosowanie mają zasady anulowania podane w punkcie 3.1.
3.2.5. W przypadku podróży objazdowej/okrężnej, podróżny ma prawo anulować tylko tę część pakietu wycieczki, na którą niepokojące wydarzenie ma wpływ. Jeśli jednak ta część pakietu wycieczki stanowi istotną część całego pakietu wycieczki, podróżny ma prawo anulować całą wycieczkę.

3.3 Ochrona przed anulowaniem i ubezpieczenie od anulowania

3.3.1. Jeśli podróżny zawarł umowę dotyczącą ochrony przed anulowaniem lub ubezpieczenie od anulowania, podróż może zostać anulowana zgodnie z warunkami obowiązującymi w odniesieniu do ochrony przed anulowaniem lub ubezpieczenia od anulowania.

4 Błędy i braki

4.1 Reklamacje
4.1.1. W przypadku braku w uzgodnionych usługach, podróżny powinien niezwłocznie po tym, jak zauważył brak lub powinien był go zauważyć, złożyć skargę do organizatora lub jego przedstawiciela lub podwykonawcy, którego dotyczy brak, żeby dać organizatorowi możliwość jego naprawienia. Skargę należy w miarę możliwości złożyć w miejscu docelowym.
4.1.2. Podróżny powinien w miarę możliwości upewnić się, że reklamacja jest udokumentowana na piśmie przez organizatora lub jego podwykonawcę na miejscu.
4.1.3. Podróżny nie może powoływać się na błędy/braki, chyba że złożono skargę, jak wskazano powyżej.
4.1.4. Roszczenie o odszkodowanie lub obniżkę ceny należy zgłosić organizatorowi niezwłocznie po zakończeniu wycieczki.
4.1.5. Jeżeli roszczenie dotyczące błędu/braku w uzgodnionych usługach zostało złożone ponad dwa miesiące po terminie, w którym podróżny zauważył lub powinien był zauważyć ten błąd/brak, uważa się, że podróżny utracił prawo do reklamacji tego błędu/braku.

4.2 Rozwiązywanie problemów dotyczących błędu/braku
4.2.1. Jeśli organizator zaproponuje naprawienie błędu/braku, podróżny nie może ubiegać się o obniżenie ceny lub anulować umowy, pod warunkiem, że naprawienie błędu/braku nastąpi w rozsądnym czasie i bez żadnych dodatkowych kosztów lub wielkiej niedogodności dla podróżnego.
4.2.2. Podróżny zawsze ogranicza zakres naruszenia, o ile to możliwe.

5. Ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej organizatora

5.1. Odpowiedzialność organizatora w przypadku reklamacji z powodu błędu/braku, jego winy lub niedociągnięcia ogranicza się do kwot ograniczających obowiązujących w czasie określonym przez konwencje warszawskie i montrealskie (dla ruchu lotniczego) i konwencję ateńską (dla transportu morskiego i na drogach wodnych). Odpowiedzialność organizatora nie może zatem przekroczyć odpowiedzialności, która ma zastosowanie do podwykonawcy (ów) bezpośrednio odpowiedzialnego za niespełnioną usługę.
5.2. Linie lotnicze ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie transportu zgodnie z konwencjami warszawską i montrealską, rozporządzeniem UE 889/2002, rozporządzeniem UE 261/2004 oraz szwedzką ustawą o ruchu lotniczym.
5.3. Powyższe oznacza, że podróżny, w przypadku opóźnionego, zagubionego lub uszkodzonego bagażu, w pierwszej kolejności narzeka i składa swoją skargę do zamawiających lub usługowych/operacyjnych linii lotniczych. Skargę należy złożyć tak szybko, jak tylko zdarzenia są znane podróżnemu. Jeśli to możliwe, raport o utracie lub uszkodzeniu sporządza się w porcie lotniczym przylotu, gdzie sporządza się protokół szkody (raport PIR).
5.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leki, przedmioty wartościowe, takie jak aparat fotograficzny, gotówka, biżuteria itp. znajdującę się w rejestrowanym bagażu. Niektóre linie lotnicze oferują specjalne ubezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać skradzione. W takich przypadkach należy przekazać specjalną deklarację bezpośrednio do linii lotniczej w momencie zameldowania się.
5.5 Należy zauważyć, że linie lotnicze często zawierają wzajemne porozumienia dotyczące sposobu, w jaki dbają o swoje loty. Aby ułatwić podróżnemu czas w przypadku skarg i kłopotów, zawsze ma on, zgodnie z konwencją montrealską, prawo wyboru, czy skarga ma być skierowana do linii lotniczej wymienionej w dokumencie podróży (zamawiająca linia lotnicza) lub do linii lotniczej, która faktycznie wykonuje transport (operująca linia lotnicza).

6. Spory

6.1 Strony powinny próbować rozwiązać wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania umowy na drodze negocjacji. Jeżeli stron nie można pogodzić, spór może rozstrzygnąć Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) lub sąd powszechny.